Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Cleywech , tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door aanvaarding van een offerte of prijsopgave van Cleywech verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2015.

 

1. Definities

 1. Cleywech: Cleywech Webdesign, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59929510;
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Cleywech een overeenkomst sluit;
 3. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief afbeeldingen, bestanden, software en databases;
 4. Template: het ontwerp en de lay-out van de website in het voor het content management systeem van de website geschikt formaat;
 5. Onderhoud: het door Cleywech inpassen van nieuwe, al dan niet door de Opdrachtgever aangeleverde, informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de Opdrachtgever;
 6. Licentie: het recht om gedurende een bepaalde termijn gebruik te mogen maken van door Cleywech geleverde websites of software;
 7. Software development: het ontwerpen, maken, aanpassen en implementeren van functionaliteit binnen de website.

2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en leveringen waarbij Cleywech partij is.
 2. Afwijkingen en aanvullingen op de onderhavige algemene voorwaarden binden Cleywech slechts, indien deze schriftelijk tussen Cleywech en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

3. Aanbiedingen

 1. Alle door Cleywech uitgebrachte offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen op ieder moment door Cleywech worden herroepen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen, in welk geval de offerte na deze termijn vervallen is.
 2. Alle door Cleywech uitgebrachte advertenties dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een aanbod.

4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Tussen Cleywech en Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand indien Opdrachtgever het door Cleywech gedane aanbod waarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen, uitdrukkelijk aanvaardt of indien Cleywech het door Opdrachtgever gedane aanbod, al dan niet naar aanleiding van een door Cleywech uitgebrachte, vrijblijvende offerte uitdrukkelijk aanvaardt.
 2. Eventuele wijzigingen in de tussen Cleywech en Opdrachtgever gesloten overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden gemaakt en zijn derhalve pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen in een aanvullende en/of gewijzigde overeenkomst tussen Cleywech en Opdrachtgever zijn opgenomen.


5. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld wordt.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Cleywech minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever.

6. Facturering en betaling

 1. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst te voldoen aan Cleywech . Cleywech houdt zich het recht voor om eerst met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. Cleywech zal hiervoor een factuur uitreiken aan de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende bedrag dat hij verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst te voldoen aan Cleywech. Cleywech zal hiervoor een factuur uitreiken aan de Opdrachtgever. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Bij een onderhoudsovereenkomst of licentie-overeenkomst wordt door Cleywech ieder kwartaal een factuur verzonden aan de Opdrachtgever. Voornoemde facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan aan Cleywech.
 4. Vindt betaling door de Opdrachtgever niet plaats binnen14 dagen na de factuurdatum , dan is hij van rechtswege en zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling door Cleywech in gebreke. Cleywech zal in dat geval een aanmaning tot betaling versturen aan de Opdrachtgever. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens is de Opdrachtgever bij niet-tijdige betaling aan Cleywech een rente verschuldigd van 1,5% per maand
 5. Eventuele bezwaren van de Opdrachtgever tegen de door Cleywech in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Cleywech kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het recht te klagen voor de Opdrachtgever is komen te vervallen.
 6. De Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Cleywech heeft voldaan uit welke hoofde dan ook.

7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Cleywech zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Cleywech vereist, is Cleywech bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cleywech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cleywech worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cleywech zijn verstrekt, is Cleywech bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bij het ontwerpen van een website maakt Cleywech eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Cleywech. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Cleywech ervan uit dat Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reactie van de Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van een reactie gaat Cleywech over tot het voltooien van de volledige opdracht.
 5. De door Cleywech webdesign gemaakte websites en software worden aan de Opdrachtgever via email geleverd.
 6. De website wordt alleen door Cleywech operationeel gemaakt bij de hosting provider van de Opdrachtgever als dit uitdrukkelijk is opgenomen in de gesloten overeenkomst.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Cleywech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 8. Indien door Cleywech in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Cleywech in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Levering en levertijd

 1. Een door Cleywech vermelde termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking en is nimmer aan te merken als een fatale termijn.
 2. Zijn Cleywech en de Opdrachtgever voor het volbrengen van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan kan deze termijn evenmin worden aangemerkt als fatale termijn.
 3. Een door Cleywech vermelde dan wel met de Opdrachtgever overeengekomen termijn vangt eerst aan nadat Cleywech alle benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal heeft ontvangen.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Opdrachtgever Cleywech schriftelijk in gebreke te stellen en dient de Opdrachtgever aan Cleywech een redelijke termijn stellen om zijn verplichtingen na te komen.

9. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Het ontwerpen van een website en het ontwikkelen van software door Cleywech uit hoofde van een tussen Cleywech en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst betreft een overeenkomst van opdracht die niet kan worden opgezegd door de Opdrachtgever.
 2. Een tussen Cleywech en de Opdrachtgever overeengekomen onderhoudsovereenkomst en/of een licentie-overeenkomst met betrekking tot een website die door Cleywech voor de Opdrachtgever is gebouwd, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 jaar.
 3. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de onderhoudsovereenkomst en/of de licentie-overeenkomst, kan de Opdrachtgever de onderhoudsovereenkomst en/of de licentie-overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 4. Na opzegging dient de Opdrachtgever direct het gebruik van de door Cleywech geleverde website en/of software te staken. Maakt de Opdrachtgever na beëindiging van de licentie-overeenkomst nog enig gebruik van de door Cleywech geleverde website en/of software dan heeft dit tot gevolg dat de licentie-overeenkomst tussen Cleywech en de Opdrachtgever niet is geëindigd. Alle kosten die voorvloeien uit voornoemd gebruik door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 
 5. Cleywech is te allen tijde bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Cleywech gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 6. Cleywech is te allen tijde bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 7. Cleywech is te allen tijde bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien blijkt dat Opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende en/of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende en/of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 8. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.


10. Intellectuele eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht, komen toe aan Cleywech, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Cleywech en de Opdrachtgever. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is slechts Cleywech daartoe bevoegd.
 2. De door Cleywech bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van Cleywech..
 3. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de tussen Cleywech en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Steeds als de Opdrachtgever de door Cleywech geleverde website en/of software geheel of gedeeltelijk ter beschikking stelt aan een derde, komen de kosten van levering van de oorspronkelijke website of software nogmaals voor rekening van de Opdrachtgever. Steeds als de Opdrachtgever een website of software, die hem is geleverd onder licentie, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stelt aan een derde, zal de volledige waarde van deze website of software bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht
 4. Al hetgeen door Cleywech wordt vervaardigd, mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cleywech niet worden bewerkt of gedupliceerd naar een andere website of omgeving dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Cleywech, het werk van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. De Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Cleywech terzake. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot de tussen Cleywech en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 6. Cleywech is bevoegd alle door Cleywech ontwikkelde websites voor eigen promotiedoeleindente gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Cleywech en de Opdrachtgever
 7. Cleywech is bevoegd een discrete verwijzing naar de website van Cleywech te plaatsen in de voet van de door Cleywech gebouwde website van de Opdrachtgever.
 8. ls een website of software door Cleywech aan de Opdrachtgever in licentie geleverd, dan heeft de Opdrachtgever alleen het gebruiksrecht hiervan gedurende de looptijd van de licentie-overeenkomst. Gebruik ná deze licentieperiode van de website of software door de Opdrachtgever is niet toegestaan.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Cleywech, is Cleywech slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cleywech voor enige andere vorm van schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Cleywech, behoudens in geval van opzet of grove schuld, voor indirecte schade of gevolgschade van de Opdrachtgever, onder meer doch niet uitsluitend bestaande uit claims van derden-partijen, omzetverlies, verlies aan klanten, contracten en mogelijkheden of andere bedrijfs- of immateriële schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Cleywech is nimmer aansprakelijk voor schade die haar oorzaak vindt in fouten of gebreken van de Opdrachtgever zelf, fouten in of het ontbreken van door de Opdrachtgever zelf aan te leveren en in te voeren informatie, dan wel enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het gebruik van de door Cleywech geleverde producten en/of diensten op onjuiste of niet toegestane wijze of fouten in de informatie van derden, die Cleywech gebruikt in het kader van de uitvoering van de diensten op basis van de tussen Cleywech en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het door de Opdrachtgever aan Cleywech aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden.
 4. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Cleywech is niet aansprakelijkvoor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke en/of geheime informatie.
 5. De Opdrachtgever dient Cleywech terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn contactgegevens. Laat de Opdrachtgever dit na, dan is hij aansprakelijk voor door Cleywech als gevolg hiervan geleden schade.
 6. Cleywech is niet aansprakelijk voor schade die door de Opdrachtgever en/of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden of aan te passen.
 7. Cleywech kan u adviseren met betrekking tot hosting van uw website, maar is niet aansprakelijk voor eventuele door de Opdrachtgever gelden schade die is veroorzaakt door deze hosting provider.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Cleywech voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.


12 Overmacht

 1. Cleywech is niet aansprakelijk voor enige schade indien hij als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen.
 2. Onder overmacht om aan de verplichtingen te kunnen voldoen geldt elke van buitenaf komende oorzaak die niet aan Cleywech kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Cleywech kan worden gevergd.
 3. Is de overmacht slechts van tijdelijke aard, dan zal Cleywech alsnog aan alle verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Komen de Opdrachtgever en Cleywech overeen dat nakoming niet meer mogelijk is, dan zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 4. Eventuele reeds door Cleywech geleverde prestaties zullen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden en dienen conform het bepaalde in artikel 6 door de Opdrachtgever te worden voldaan.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Noch Cleywech noch de Opdrachtgever is bevoegd zijn rechten en/of plichten die voortvloeien uit de gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.


14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Cleywech is bevoegd de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder door Cleywech gewenst moment aan te passen.


15. Privacy

 1. Cleywech zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat of zonder dat de Opdrachtgever daarvoor toestemming heeft verleend. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst door de Opdrachtgever is verstrekt aan Cleywech.


16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt.